Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

October 08 2017

plusiek
plusiek
plusiek
8407 88c4 500
Reposted fromtfu tfu viaviva-salvadore viva-salvadore
plusiek
plusiek
plusiek
9790 844a
Reposted fromiblameyou iblameyou
plusiek
plusiek
plusiek
8206 a311

October 04 2017

plusiek
1916 a281 500
30 września 1955 roku, czyli dokładnie 62 lata temu, zginął w wypadku samochodowym James Dean. Aktor prowadził zakupione zaledwie 9 dni wcześniej za 6 900 dolarów Porsche 550 Spyder. (na fot.)
Reposted fromMaryiczary Maryiczary viahormeza hormeza
0871 a46d
Reposted fromitoweryou itoweryou
0862 507d
Reposted fromitoweryou itoweryou
5830 e5e7
Reposted fromdivi divi viaolalaa olalaa
5523 1b45
Reposted fromsunlight sunlight viaphilomath philomath
plusiek
4524 22f0 500
Le Petit Soldat (Jean-Luc Godard, 1963)
Reposted fromPoranny Poranny viaiblameyou iblameyou
plusiek
plusiek
0193 40fc 500
Reposted fromvandalize vandalize viashitsuri shitsuri
plusiek
Nie ma czegoś takiego jak związek idealny. Nawet jeśli jesteście ze sobą odkąd pamięcią sięgasz zawsze będą pojawiały się problemy, różnice zdań, małe kłótnie i spory. Żeby wszystko jednak przetrwało najważniejsza jest szczerość. Nie da się cały czas zamiatać wszystkiego pod dywan i liczyć, że problemy same znikną.
— Rafał Wicijowski
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viashitsuri shitsuri
7110 098c 500
Reposted fromdziecko dziecko viahormeza hormeza
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl