Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

April 02 2018

plusiek
Bo ten, kto raz nie złamie w sobie tchórzostwa, będzie umierał ze strachu do końca swoich dni. 
— Andrzej Sapkowski
Reposted fromButWhy ButWhy viaEtnigos Etnigos
plusiek
4261 7d28
Reposted fromvoty voty viaviva-salvadore viva-salvadore
plusiek

March 29 2018

plusiek

"Przywiązywałem i przywiązuję wagę do najbardziej niepozornych szczegółów. W nich się kryje o wiele więcej, niż możnaby sądzić."

— Wiesław Myśliwski "Ostatnie rozdanie"
Reposted fromkamkas kamkas viashitsuri shitsuri
plusiek
2844 97f1 500
Reposted fromEtnigos Etnigos
plusiek
2867 ee13 500
Reposted fromEtnigos Etnigos

March 27 2018

plusiek
8013 fa35 500
Reposted fromAmaya-chan Amaya-chan viaiblameyou iblameyou
5683 e4f0 500
plusiek
5995 fe04 500
Reposted frommyfuckingreality myfuckingreality
plusiek
2350 ba42 500
Barri Gòtic, Barcelona, Spain
plusiek
5300 64f7 500
Reposted fromgjfegjoeijge gjfegjoeijge viaazazel azazel
plusiek
4065 84a3
Reposted fromkarahippie karahippie viaazazel azazel
plusiek
plusiek
1968 90d6
Reposted fromperseweracje perseweracje viaaisolro aisolro
plusiek
6686 fec3
Reposted frommariola mariola viahormeza hormeza
plusiek
4999 f649 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viawonderwall wonderwall
plusiek
4365 6647
Reposted fromnyaako nyaako viaviva-salvadore viva-salvadore
plusiek
7150 45e3
Reposted fromEtnigos Etnigos
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl