Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 07 2018

plusiek
Jakże będę umierać, kiedy nie żyłam ja wcale?
— Maria Kuncewiczowa - Cudzoziemka.
Reposted fromnutt nutt viaSkydelan Skydelan
plusiek
Nie zapominaj o ludziach, że mają grypę, imieniny, małe kłopoty, nudne historyjki do opowiedzenia przez telefon. Nie zapominaj, chociaż oni też nie mają czasu. I mogą zapomnieć.
— Krystyna Gucewicz - Przybora.
Reposted fromnutt nutt viaSkydelan Skydelan
plusiek
To ty będziesz musiał żyć ze swoją decyzją. Każdy wcześniej czy później się z nią pogodzi, niezależnie od tego, co wybierzesz. Tylko nie ty.
— Veronica Roth
Reposted frominpassing inpassing viajestemdeszczem jestemdeszczem
plusiek
7694 aef7 500
plusiek

fotogrimsi: Audrey Hepburn in Africa, 1958, where she was filming The Nun’s Story.

5364 b6df 500
Reposted fromwestwood westwood vianikotyna nikotyna

May 27 2018

plusiek

handa: Auberge du Rempart, a photo from Alsace

plusiek

ysvoice: White passage - Amorgos island

plusiek
0819 e618

May 24 2018

7596 ec8d
Reposted fromfukuku3 fukuku3 viaepidemic epidemic
plusiek
Reposted fromjasminum jasminum viaSkydelan Skydelan
plusiek
1820 b277
Reposted fromkarmacoma karmacoma viaSkydelan Skydelan
plusiek
8887 9c92
Reposted fromnutt nutt viaSkydelan Skydelan
plusiek
To głupie. Chcę być szczęśliwy, ale uporczywie myślę o rzeczach które mnie smucą. Jestem ambitny, ale zbyt często wpadam w pułapkę lenistwa. Nie lubię się, ale jednocześnie kocham to kim jestem. Pragnę uwagi, ale odrzuciłem wiele osób, którym na mnie zależy.
Najgorsze jest to, że wymagam od innych by wiedzieli kim jestem, jednocześnie sam nie mając o tym pojęcia.
Reposted frompensieve pensieve viaSkydelan Skydelan
plusiek
6065 1542
Reposted fromcountingme countingme viasanczo sanczo
plusiek
8423 3f0c 500
Reposted fromnonperfect nonperfect viaepidemic epidemic

May 22 2018

6172 2729 500

ghostlywatcher:

Opera Garnier. Paris, France.

Reposted fromhawke hawke viacheersbaby cheersbaby
plusiek
9910 8f98
Reposted fromheroes heroes viawonderwall wonderwall
plusiek
1310 3a5e 500
Anna Ciarkowska "Chłopcy, których kocham"
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viawonderwall wonderwall
7200 b853 500

coralinemjones:

Roman Holiday (1953)

Reposted fromSkydelan Skydelan
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl