Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

August 24 2017

plusiek
plusiek
1251 445b 500
Dolina Chochołowska/Chochołowska Valley.
Tatra Mountains, Poland.
plusiek
7276 acda
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viaifyouleave ifyouleave
plusiek
1167 5e61
Reposted fromrainbowarrior rainbowarrior viaifyouleave ifyouleave
plusiek
3121 21ab
Reposted fromkarahippie karahippie viaiblameyou iblameyou
plusiek
3326 9e35 500
.
Reposted fromMaryiczary Maryiczary viaiblameyou iblameyou
plusiek
plusiek
plusiek
5625 6254 500
Reposted fromposzum poszum viaviva-salvadore viva-salvadore
plusiek
4284 6bab
Reposted fromeazyi eazyi viawonderwall wonderwall
plusiek
2508 cbae
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viawonderwall wonderwall
plusiek
8980 5e85
plusiek
Reposted fromdanzig danzig viaiblameyou iblameyou
plusiek
7067 dc8b 500

August 15 2017

plusiek
Spał dziesięć godzin, a był niewiarygodnie zmęczony. Nie pamiętał, kiedy to się zaczęło. Mógł leżeć w łóżku pół doby, a i tak wstawał z niesmakiem w ustach, piaskiem w oczach i bólem tlącym się między skrońmi.
— Zygmunt Miłoszewski “Uwikłanie”
Reposted fromtobecontinued tobecontinued viaazazel azazel
plusiek
7577 f251 500
What If (2013)
plusiek
plusiek
Reposted fromshakeme shakeme viaviva-salvadore viva-salvadore
plusiek
1647 a92e

vivid
Reposted fromindivisualist indivisualist viacats cats
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl